Innovationer inom vågkraftverk

Vågkraft är en relativt okänd energikälla, om man jämför med andra förnyelsebara källor. Vindkraft, vattenkraft och solkraft skrivs det regelbundet om i media, medan vågkraft inte har fått samma uppmärksamhet. Anledningen till detta är att det är en osäker energikälla som ofta varit svår och kostsam att bygga. På senare tid har man dock blivit mer och mer intresserad av att utvinna energi ur vågornas rörelser, inte minst från svenskt håll. Energimyndigheten har beviljat nästan 20 miljoner kronor i stöd till ett svenskt företag som ska genomföra tester, och på sikt utveckla, innovativa vågkraftverk för att kunna utvinna energi ur havet.

Förnybar energi är attraktivt

solen är attraktiv som förnybar energi, det vill säga energi som utvinns utan något utsläpp av växthusgaser. Även vindkraft är en attraktiv så kallad grön energikälla . Vattenkraft är mer omdebatterad då den bidrar till en gravt förändrad miljö i älvar och floder. Därmed påverkas djurlivet i området, och kan ibland leda till att hela bestånd av fiskar försvinner. Man vet inte mycket om vågkraftens inverkan på miljön, då man inte kan forska i eller mäta miljöpåverkan innan själva kraftverken är byggda och tas i bruk. De tester och den forskning som bedrivits indikerar dock att miljöpåverkan kommer vara begränsad, vilket är positivt för växt- och djurliv.

Intressanta innovationer på tapeten

En ökad miljömedvetenhet sporrar samhället och forskare att hela tiden försöka utveckla effektiva sätt att alstra energi, med minimal miljöpåverkan. Innovationer inom förnybar energi är alltid intressant. Energimyndigheten har beviljat 18,8 miljoner kronor i stöd till ett svenskt företag, som ska bygga och testa en prototyp av ett vågkraftverk i havet utanför Skottland. Pumptekniken som används av vågkraftverket är inspirerat av det mänskliga hjärtat, och ursprungligen utvecklat av en läkare. Det finns en stor potential för vågkraft, och denna satsning är en del av Energimyndighetens fokus på marin energi. Förhoppningen är att testen ska slå väl ut, och att vågkraft kan bli en självklar del av vårt samhälle i framtiden.