Home » Vågkraftverk

 • Effektiv affärsutveckling för vågkraftsföretag

  Effektiv affärsutveckling för vågkraftsföretag

  Vågkraft är ett aktuellt ämne just nu och en intressant energilösning för framtiden. Därför är det också allt fler uppstickare som satsar på just vågkraft som affärskoncept. För att säkerställa en sund och hållbar affärsutveckling finns det några knep att ta till. Ett tips är NPS som är ett bra hjälpmedel för att mäta kundlojalitet. Men på vilket sätt är NPS till nytta för företag inom vågkraftsbranschen? Vad är NPS? Net Promoter Score är ett mått som används i allt […]

  Continue reading »

 • a beautiful and powerful blue wave breaking over shallow coral reef on the coast of Indonesia

  Vågkraft – framtidens gröna energi

    I dag är det viktigare än någonsin att alla vi människor gör bra och hållbara val när det gäller mycket i våra liv. Vår natur mår inte bra och hotet mot en bra miljö är också ett hot mot oss människor och framtida generationers levnadssätt. Därför gäller det att alla försöker hjälpa till så mycket som möjligt för att man skall kunna uppnå de märkbara och hållbara resultat som är önskvärda. Ett val som i stort sett alla i […]

  Continue reading »

 • Sea waves clashing

  Företagen som satsar på vågkraft

  Vågkraft är framtidens energi. En helt förnybar och utsläppsfri energikälla som fångar upp den energi, som finns i vågor och konverterar den för att producera el. Nyttjandegraden av vågorna är relativt hög, vilket leder till att tekniken har en mycket god ekonomisk potential. Sverige ligger i framkant när det gäller utvecklingen av vågkraft, och det förväntas bli den nästa svenska storindustrin, både nationellt och när det gäller export. Fortum satsar hårt på vågkraft och har byggt en vågkraftspark utanför Smögen […]

  Continue reading »

 • Vågkraftens historia

  Vågkraftens historia

  Att hitta ny alternativ teknik för att försörja hem med el är något som ständigt är i ropet. Eftersom vindkraft kräver väldiga maskiner som inte producerar mycket mera energi de använder sig av, samt att solkraft kräver ganska mycket solljus och stora områden för att fungera, har man tittat närmare på vågkraft. Detta är en energikälla som fungerar både dag och natt och som inte tar någon plats på land som annars behövs till annat. Sotenäs är först i världen […]

  Continue reading »

 •  
 • Vågkraftverkens miljöpåverkan

  Vågkraftverkens miljöpåverkan

  Eftersom vågkraft är en förnybar energikälla talar man oftast bara om den positiva påverkan som vågkraftverken kan ha på miljön. Men precis som all form av teknologi, som ännu inte är fullt utvecklad, går det inte att veta i vilken omfattning vågkraftverken kommer att påverka miljön runt dem, när de är i fullt bruk. Forskning pågår på området, och generellt ser man just nu vågkraften som ett sätt att producera energi med begränsad miljöpåverkan. Det finns dock vissa aspekter som […]

  Continue reading »

 • Fördelar och nackdelar med vågkraft

  Fördelar och nackdelar med vågkraft

  Människan är idag helt beroende av el för sin överlevnad. Vi använder el för att värma upp våra hus och för att laga vår mat, och många av jordens befolkning kan idag inte tänka sig ett liv utan elförsörjning. Samtidigt börjar jordens resurser ta slut, och denna motsättning gör att forskare ständigt söker efter nya, resurssnåla sätt att producera el. En av de metoder som har börjat utvecklas på allvar under de senaste åren är vågkraft. Precis som med samtliga […]

  Continue reading »

 • Tidvattenkraftverk

  Tidvattenkraftverk

  Närbesläktat med vågkraft är tidvattenkraft. Båda använder förnyelsebar energi från havet. För att kunna hantera och tillvarata tidvattenkraften har så kallade tidvattenkraftverk konstruerats. Tekniken i ett tidvattenkraftverk utnyttjar tidvattnets rörelser för att utvinna energi. Det går närmast till så att man använder sig av den naturliga höjdskillnaden mellan hög- och lågvatten eller bättre uttryckt de strömmar som bildas då vattnet rör sig över jordklotet för energiutvinning. Att utnyttja tidvattnets kraft är dock i sig ingen nyhet. Man har utnyttjat tidvattenkraft […]

  Continue reading »

 • Three swans swimming on the sea

  Vågkraft

  Den traditionella vattenkraften i Sverige är kritiserad för den miljöförstöring den medför. Detta trots att det handlar om nyttjandet av vatten, som ju i sig är en förnyelsebar energikälla. Man lever helt inte upp till dagens miljökrav. Enligt EU-kommissionen har Sverige underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt vattendirektivet.   Numer har man upptäck vågkraft som en energikälla som hittills är underutnyttjad. Vågor skapas av väderförhållanden. Då solen värmer upp jorden blir det olika temperaturer på olika platser. Det leder till […]

  Continue reading »

 •  
 • DCF 1.0

  Vågkraftverk

  Utvinningen av vågkraftenergi förväntas bli en ny svensk storindustri. Svensk forskning ligger i framkant då det gäller utvecklingen av vågkraftverk.   Vad är ett vågkraftverk? Kort sagt, ett vågkraftverk är ett kraftverk som använder sig av vågornas rörelser för att utvinna energi. Det förekommer olika vågkraftverk vilka har specifika, individuella tekniska lösningar. Det förekommer alltså en mängd olika lösningar på hur ett vågkraftverk ska konstrueras. Det lär förekomma omkring 40 olika system för att hantera omvandlingen av vågenergi till elektricitet. […]

  Continue reading »