• Big ocean swells in open water of the Southern Ocean

  Innovationer inom vågkraftverk

  Vågkraft är en relativt okänd energikälla, om man jämför med andra förnyelsebara källor. Vindkraft, vattenkraft och solkraft skrivs det regelbundet om i media, medan vågkraft inte har fått samma uppmärksamhet. Anledningen till detta är att det är en osäker energikälla som ofta varit svår och kostsam att bygga. På senare tid har man dock blivit mer och mer intresserad av att utvinna energi ur vågornas rörelser, inte minst från svenskt håll. Energimyndigheten har beviljat nästan 20 miljoner kronor i stöd […]

  Läs mer »

   
 • Wind Turbine

  Vågkraft kontra vindkraft

  Med en växande befolkning och ett högteknologiskt samhälle som kräver allt mer resurser ställs mänskligheten inför stora utmaningar. Inte minst i form av klimatpåverkan som kan få svåra konsekvenser. De flesta är idag ense om att vi bör satsa mer på förnyelsebara energikällor, istället för att framställa el och drivmedel med hjälp av fossila bränslen som höjer koldioxidhalten i atmosfären när de förbränns. Det finns dock flera olika förnyelsebara energikällor och i den här texten ska vi jämföra för- och […]

  Läs mer »

   
 • a beautiful and powerful blue wave breaking over shallow coral reef on the coast of Indonesia

  Vågkraft – framtidens gröna energi

    I dag är det viktigare än någonsin att alla vi människor gör bra och hållbara val när det gäller mycket i våra liv. Vår natur mår inte bra och hotet mot en bra miljö är också ett hot mot oss människor och framtida generationers levnadssätt. Därför gäller det att alla försöker hjälpa till så mycket som möjligt för att man skall kunna uppnå de märkbara och hållbara resultat som är önskvärda. Ett val som i stort sett alla i […]

  Läs mer »

   
 • Vindkraft eller vattenkraft?

  Vindkraft eller vattenkraft?

  Vindkraft och vattenkraft är två av våra mest kända exempel på ”grön energi”, det vill säga energi som utvinns utan några utsläpp av växthusgaser, eller att farligt avfall genereras. Fördelen med de båda sätten att utvinna energi är att de fungerar väl i vårt nordiska klimat, och är mer anpassade för att kunna användas året om än till exempel solkraft. några vill sänka skatten på vattenkraft då fastighetsskatten för vattenkraft är högre än den för kärnkraft eller vindkraft. Lär dig […]

  Läs mer »

   
 • Sea waves clashing

  Företagen som satsar på vågkraft

  Vågkraft är framtidens energi. En helt förnybar och utsläppsfri energikälla som fångar upp den energi, som finns i vågor och konverterar den för att producera el. Nyttjandegraden av vågorna är relativt hög, vilket leder till att tekniken har en mycket god ekonomisk potential. Sverige ligger i framkant när det gäller utvecklingen av vågkraft, och det förväntas bli den nästa svenska storindustrin, både nationellt och när det gäller export. Fortum satsar hårt på vågkraft och har byggt en vågkraftspark utanför Smögen […]

  Läs mer »

   
 • Vågkraftens historia

  Vågkraftens historia

  Att hitta ny alternativ teknik för att försörja hem med el är något som ständigt är i ropet. Eftersom vindkraft kräver väldiga maskiner som inte producerar mycket mera energi de använder sig av, samt att solkraft kräver ganska mycket solljus och stora områden för att fungera, har man tittat närmare på vågkraft. Detta är en energikälla som fungerar både dag och natt och som inte tar någon plats på land som annars behövs till annat. Sotenäs är först i världen […]

  Läs mer »

   
 • Vågkraftverkens miljöpåverkan

  Vågkraftverkens miljöpåverkan

  Eftersom vågkraft är en förnybar energikälla talar man oftast bara om den positiva påverkan som vågkraftverken kan ha på miljön. Men precis som all form av teknologi, som ännu inte är fullt utvecklad, går det inte att veta i vilken omfattning vågkraftverken kommer att påverka miljön runt dem, när de är i fullt bruk. Forskning pågår på området, och generellt ser man just nu vågkraften som ett sätt att producera energi med begränsad miljöpåverkan. Det finns dock vissa aspekter som […]

  Läs mer »

   
 • Fördelar och nackdelar med vågkraft

  Fördelar och nackdelar med vågkraft

  Människan är idag helt beroende av el för sin överlevnad. Vi använder el för att värma upp våra hus och för att laga vår mat, och många av jordens befolkning kan idag inte tänka sig ett liv utan elförsörjning. Samtidigt börjar jordens resurser ta slut, och denna motsättning gör att forskare ständigt söker efter nya, resurssnåla sätt att producera el. En av de metoder som har börjat utvecklas på allvar under de senaste åren är vågkraft. Precis som med samtliga […]

  Läs mer »

   
 • Tidvattenkraftverk

  Tidvattenkraftverk

  Närbesläktat med vågkraft är tidvattenkraft. Båda använder förnyelsebar energi från havet. För att kunna hantera och tillvarata tidvattenkraften har så kallade tidvattenkraftverk konstruerats. Tekniken i ett tidvattenkraftverk utnyttjar tidvattnets rörelser för att utvinna energi. Det går närmast till så att man använder sig av den naturliga höjdskillnaden mellan hög- och lågvatten eller bättre uttryckt de strömmar som bildas då vattnet rör sig över jordklotet för energiutvinning. Att utnyttja tidvattnets kraft är dock i sig ingen nyhet. Man har utnyttjat tidvattenkraft […]

  Läs mer »

   
 • Three swans swimming on the sea

  Vågkraft

  Den traditionella vattenkraften i Sverige är kritiserad för den miljöförstöring den medför. Detta trots att det handlar om nyttjandet av vatten, som ju i sig är en förnyelsebar energikälla. Man lever helt inte upp till dagens miljökrav. Enligt EU-kommissionen har Sverige underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt vattendirektivet.   Numer har man upptäck vågkraft som en energikälla som hittills är underutnyttjad. Vågor skapas av väderförhållanden. Då solen värmer upp jorden blir det olika temperaturer på olika platser. Det leder till […]

  Läs mer »

   
 • Vågkraftverk

  Utvinningen av vågkraftenergi förväntas bli en ny svensk storindustri. Svensk forskning ligger i framkant då det gäller utvecklingen av vågkraftverk.   Vad är ett vågkraftverk? Kort sagt, ett vågkraftverk är ett kraftverk som använder sig av vågornas rörelser för att utvinna energi. Det förekommer olika vågkraftverk vilka har specifika, individuella tekniska lösningar. Det förekommer alltså en mängd olika lösningar på hur ett vågkraftverk ska konstrueras. Det lär förekomma omkring 40 olika system för att hantera omvandlingen av vågenergi till elektricitet. […]

  Läs mer »